Run Race TeamRegulamin 9. Półmaratonu Warszawskiego

REGULAMIN 9. PZU PÓŁMARATONU WARSZAWSKIEGO

I. ORGANIZATOR

1. Organizatorem 9. PZU Półmaratonu Warszawskiego jest Fundacja "Maraton Warszawski". Dane teleadresowe organizatora znajdują się na stronie www.pzupolmaratonwarszawski.com.

II. TERMIN I MIEJSCE

1. Bieg odbędzie się w dniu 30 marca 2014 r. w Warszawie.

Czytaj więcej: Regulamin 9. Półmaratonu Warszawskiego

REGULAMIN II OTWARTYCH DRUŻYNOWYCH MISTRZOSTW POLSKI W RAMACH 35. MARATONU WARSZAWSKIEGO

1. Udział w II Otwartych Drużynowych Mistrzostwach Polski mogą brać udział:

a) kluby sportowe posiadające osobowość prawną – mogą je reprezentować wyłącznie osoby będące ich członkami;

b) grupy biegowe posiadające osobowość prawną – mogą je reprezentować wyłącznie osoby będące ich członkami;

c) grupy biegowe nieposiadające osobowości prawnej, ale prowadzącej regularną działalność na polu biegania (np. wspólne treningi, organizacja imprez biegowych, itp.) oraz występujące wcześniej pod wspólną nazwą na innych imprezach biegowych - mogą je reprezentować wyłącznie osoby występujące wcześniej regularnie w ich barwach;

d) reprezentacje firm i instytucji – mogą je reprezentować wyłącznie osoby będące ich pracownikami.

2. Drużyna składa się z minimum 5 osób w tym minimum jednej kobiety. Nie ma górnego ograniczenia liczby członków drużyny.

3. Zawodników będących członkami poszczególnych drużyn obowiązuje regulamin 35. Maratonu Warszawskiego. Jeden zawodnik może reprezentować jedną drużynę.

4. Za drużynę odpowiedzialny jest kapitan. Jest on jedyną osobą, która:

* zgłasza ekipę do udziału w Drużynowych Mistrzostwach Polski,

* decyduje o składzie drużyny,

* występuje w imieniu drużyny,

* kontaktuje się z organizatorami biegu.

5. Za wynik końcowy drużyny uznaje się sumę pięciu najlepszych czasów netto osiągniętych przez jej zawodników, w tym minimum jednej kobiety. Wygrywa drużyna, której suma 5 wymienionych czasów jest najmniejsza. W przypadku, gdy bieg ukończy mniej niż 5 zawodników (w tym minimum jedna kobieta) reprezentujących drużynę, nie będzie ona klasyfikowana.

6. Kapitan zgłasza drużynę nadsyłając jej pełny skład (imiona, nazwiska oraz lata urodzenia i numery startowe zawodników) na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. albo faxem pod numer 022 353 85 25. Zgłoszenia drużyn można nadsyłać do 19 września 2013 roku na załączonym formularzu. Po 20 września jakiekolwiek zmiany w składach drużyn ani nowe zgłoszenia nie są możliwe.

7. W razie uzyskania jednakowych wyników przez więcej niż jedną drużynę, o pozycji w klasyfikacji końcowej decyduje w pierwszej kolejności liczba zgłoszonych zawodników (wyższa - wyższe miejsce), a następnie czasy najlepszych zawodników w drużynie.

9. Trzy najlepsze drużyny otrzymają puchary.

 

Regulamin 35. Maratonu Warszawskiego

I. ORGANIZATOR

1. Organizatorem 35. Maratonu Warszawskiego jest Fundacja "Maraton Warszawski". Dane teleadresowe organizatora znajdują się na stronie www.maratonwarszawski.com.

II. TERMIN I MIEJSCE

1. Bieg odbędzie się w dniu 29 września 2013 r. w Warszawie.

2. Start 35. Maratonu Warszawskiego nastąpi o godzinie 9:00. Linia startu zostanie zamknięta po ok. 20 minutach od strzału startera.

3. Długość trasy: 42,195 km. Trasa posiada atest PZLA i IAAF.

4. Trasa będzie oznaczona znakami pionowymi i poziomymi co 1 kilometr.

5. Zawodnicy na starcie ustawiają się w wydzielonych strefach według kolorów numerów startowych. Przydział do konkretnej strefy następuje według uzyskanych wcześniej przez zawodnika wyników podanych w formularzu zgłoszeniowym. Osobom wnoszącym opłatę startową po 31 sierpnia 2013 organizator nie gwarantuje przydziału do strefy czasowej wynikającej z zadeklarowanego wyniku. W przypadku podania przez zawodnika nieprawdziwych danych dotyczących dotychczasowych wyników organizator ma prawo przesunąć go do ostatniej strefy czasowej.

III. LIMIT CZASU

1. Zawodników obowiązuje limit czasu wynoszący 6,5 godziny.

2. Zawodnicy, którzy nie dobiegną do mety w ciągu 6,5 godziny od strzału startera, zobowiązani są do przerwania biegu i zejścia z trasy lub dojechania do mety mikrobusem z napisem KONIEC BIEGU.

IV. PUNKTY ODŚWIEŻANIA I KONTROLNE

1. Punkty odświeżania zaopatrzone w wodę będą rozmieszczone w odstępach co ok. 2,5 kilometra począwszy od 5 kilometra. Dodatkowo na co drugim punkcie począwszy od 10 kilometra będą znajdować się napoje izotoniczne (Powerade) oraz banany.

2. Punkty kontrolne pomiaru czasu będą się znajdować na 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 i 40 km oraz na półmetku.

V. UCZESTNICTWO

1. W 35. Maratonie Warszawskim prawo startu mają wyłącznie te osoby, które najpóźniej do dnia 29 września 2013 roku ukończą 18 lat.

2. Wszyscy zawodnicy startujący w 35. Maratonie Warszawskim muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów. Biuro będzie znajdować na terenie Stadionu Narodowego w Warszawie i będzie czynne w następujących porach:

27 września (piątek) w godzinach 12.00 - 20.00

28 września (sobota) w godzinach 10.00 - 20.00

Uwaga – w dniu biegu Biuro Zawodów nie będzie czynne.

4. W Biurze Zawodów zawodnicy otrzymują zestawy startowe zawierające m.in. numer startowy, agrafki i pamiątkową koszulkę (bawełnianą). Uwaga – osobom, które dokonają opłaty startowej po 31 sierpnia 2013, nie gwarantujemy otrzymania koszulki w żądanym rozmiarze.

5. Podstawą odbioru zestawu startowego wraz z numerem jest okazanie przez zawodnika w Biurze Zawodów wydrukowanego imiennego potwierdzenia nadania numeru startowego (karty startowej). Potwierdzenie takie będzie wysyłane osobno do każdego zawodnika na około 2 tygodnie przed terminem biegu (pod warunkiem, że zawodnik będzie miał już nadany numer startowy; osoby otrzymujące numery w późniejszym terminie będą otrzymywać potwierdzenie odpowiednio później). Potwierdzenie zostanie wysłane na adres poczty elektronicznej podanej przez zawodnika w formularzu zgłoszeniowym. W razie braku takiego potwierdzenia w biurze zawodów zawodnik może odebrać numer startowy na podstawie dokumentu tożsamości. Nie wymaga się zaświadczenia lekarskiego. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych osób odbierających numer startowy poprzez sprawdzenie tych danych w dokumencie tożsamości.

6. Odbiór pakietu startowego w imieniu innej osoby jest możliwy na podstawie podpisanego potwierdzenia nadania numeru startowego (karty startowej) tej osoby oraz kserokopii dowodu osobistego tej osoby.

7. Decyzje lekarzy dotyczące kontynuowania biegu podczas imprezy są ostateczne i nieodwołalne.

8. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania biegu lub jego przerwania bez podania powodów.

9. Uczestników maratonu obowiązują przepisy PZLA oraz niniejszy regulamin.

VI. ZGŁOSZENIA

1. Zgłoszenia przyjmowane są: poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowejwww.maratonwarszawski.com oraz listownie na kartach zgłoszenia 35. Maratonu Warszawskiego na adres: ul. Prof. K. Dąbrowskiego 14B, 05-077 Warszawa.

2. Zgłoszenia online zostaną zawieszone 23 września 2013 roku. Po tym terminie zgłoszenia będą możliwe wyłącznie w Biurze Zawodów 35. Maratonu Warszawskiego w dniach 27-28 września 2013, z zastrzeżeniem, że pula numerów dostępnych w biurze wynosi 200*.

VII. KLASYFIKACJE

1. Podczas 35. Maratonu Warszawskiego prowadzone będą następujące klasyfikacje:

Klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn;

Klasyfikacje wiekowe:

- K-20 M-20 (rocznik 1995-1984)

- K-30 M-30 (rocznik 1983-1974)

- K-40 M-40 (rocznik 1973-1964)

- K-50 M-50 (rocznik 1963-1954)

- K-60 M-60 (rocznik 1953 i 1944)

- K-70 M-70 (rocznik 1943 i starsi)

Otwarte Drużynowe Mistrzostwa Polski (klasyfikację reguluje odrębny regulamin);

Klasyfikacje branżowe : akademicka-wykładowców, akademicka-studentów, bankowców, ubezpieczeniowców, dziennikarzy, pracowników oświaty, służb mundurowych, służb medycznych, urzędników sektora publicznego oraz prawników. Klasyfikacje branżowe prowadzone są wyłącznie indywidualnie (w podziale na kobiety i mężczyzn).

3. Podstawą klasyfikacji jest elektroniczny pomiar czasu wykonywany za pomocą chipa, którego każdy zawodnik otrzymuje w pakiecie startowym i który winien przymocować do sznurówki buta startowego. Na trasie biegu znajdować się będą maty kontrolne, które odnotowują pojawienie się zawodnika w danym punkcie. Brak odczytu pojawienia się zawodnika na danym punkcie może spowodować dyskwalifikację.

4. Zgodnie z przepisami PZLA klasyfikacja zawodników w kategorii generalnej odbywa się na podstawie czasu rzeczywistego (brutto, liczonego od chwili strzału startera). Pozostałe klasyfikacje odbywają się na podstawie czasów rzeczywistych (netto – liczonych od chwili przekroczenia linii startu przez zawodnika).

5. W wynikach końcowych biegu każdy zawodnik otrzymuje informację o czasie brutto i netto.

VIII. NAGRODY

1. Wszyscy zawodnicy, którzy ukończą 35. Maraton Warszawski otrzymują na mecie pamiątkowe medale.

2. Zdobywcy miejsc I -III w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn, zdobywcy miejsc I - III w klasyfikacjach wiekowych i branżowych oraz zdobywcy miejsc I - III w klasyfikacjach zbiorowych otrzymują pamiątkowe statuetki.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do ufundowania dodatkowych nagród pieniężnych i rzeczowych w wybranych przez siebie kategoriach i klasyfikacjach. Regulamin nagród pieniężynych w klasyfikacji generalnej zostranie opublikowany wkrótce.

IX. OPŁATY

1. Każdy uczestnik 35. Maratonu Warszawskiego ponosi koszty opłaty startowej (wpisowego). Do dnia 31 sierpnia 2013 r. wpisowe wynosi 100 zł; w dniach 1-21 września 2013 r. wpisowe wynosi 150 zł; wpisowe płatne po 21 września 2013 wynosi 200 zł. Stawki obowiązują obywateli Polski oraz osoby zamieszkujące w Polsce.

2. W przypadku wniesienia opłaty startowej w niewystarczającej wysokości (np. w wyniku przekroczenia terminu wpłaty określonego w niniejszym regulaminie) zawodnik jest zobowiązany do dopłacenia różnicy do wysokości kwoty, jaką winien on był wnieść zgodnie z terminem, w jakim dokonywał swojej ostatniej wpłaty.

3. Opłatę należy wnosić na konto bankowe Fundacji „Maraton Warszawski”, Bank BPH - 77 1060 0076 0000 3200 0132 8704. Płatności można także dokonać bezpośrednio ze strony www.maratonwarszawski.com za pośrednictwem systemu Polcard (płatność kartą).

4. Osobom urodzonym w roku 1948 lub wcześniej Organizator przyznaje zniżkę w opłacie startowej w wysokości 50% obowiązującej w danym momencie stawki. Uwaga! Zniżka przysługuje jedynie osobom, które nadeślą zgłoszenie startowe i wniosą opłatę startową do dnia 31 sierpnia 2013. Po upływie tego terminu wszystkie zgłaszające się osoby obowiązują wielkości wpisowego podane w p. 1 paragraf IX.

5. Posiadaczom ważnej w dniu rozgrywania zawodów Karty Prenumeratora BIEGANIA przysługuje zniżka w opłacie startowej w wysokości 15% od kwot podanych w p. 1. Uwaga – w przypadku osób urodzonych w roku 1948 lub wcześniej zniżek nie można łączyć – obowiązuje pełna opłata ulgowa określona w p. 5.

6. Dowodem wpłynięcia opłaty jest pojawienie się numeru startowego przy nazwisku zawodnika na liście startowej na stroniewww.maratonwarszawski.com.

7. Organizator nie odpowiada za zaginięcie zgłoszenia oraz przekazu pocztowego lub przelewu bankowego z winy poczty lub banku.

8. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi ani przeniesieniu na innego zawodnika. W przypadku rezygnacji ze startu w 35. Maratonie Warszawskim i zadeklarowania woli przeniesienia opłaty startowej na inną imprezę Fundacji „Maraton Warszawski” lub prenumeratę miesięcznika BIEGANIE wpłacona kwota opłaty startowej zostanie pomniejszona o 20 zł tytułem kosztów operacyjnych. Przeniesienie opłaty, o której mowa w pierwszym zdaniu, można dokonywać najpóźniej do dnia 15 września 2013 roku.

9. Z opłaty startowej zwolnione są osoby, które ukończyły wszystkie dotychczasowe 34. edycje Maratonu Warszawskiego.

 

10. Z opłaty startowej mogą być zwolnione osoby niepełnosprawne. Aby ubiegać się ze zwolnienia z opłaty startowej należy przesłać do organizatora skan legitymacji osoby niepełnosprawnej oraz aktualne zaświadczenie lekarskie o zdolności do udziału w biegach długodystansowych. Maile należy kierować na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript." style="text-decoration: underline; font-weight: bold;">Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., w nieprzekraczalnym terminie do 23 września, a w tytule maila wpisać "imię i nazwisko". Przedstawienie zaświadczenia lekarskiego jest warunkiem niezbędnym do uzyskania zwolnienia z opłaty startowej.

 

11. Osoby chcące wystartować w biegu na wózku inwalidzkim z napędem ręcznym są zobowiązane do kontaktu z organizatorem pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript." style="text-decoration: underline; font-weight: bold;">Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

X. NOCLEGI I WYŻYWIENIE

1. Wszystkim chętnym, którzy na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript." style="font-weight: bold;">Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. nadeślą do dnia 31 sierpnia 2013 informację o chęci skorzystania z bezpłatnego noclegu przed biegiem, Organizator zapewnia miejsce noclegowe w hali sportowej. Organizator nie zapewnia materaców ani śpiworów. Skierowania na noclegi będą wydawane w Biurze Zawodów. Zawodnicy będą przyjmowani na nocleg za okazaniem skierowania. Zabrania się wnoszenia i spożywania na hali noclegowej alkoholu i innych używek oraz przebywania na jej terenie pod wpływem alkoholu bądź innych używek. Osoby, które nie podporządkują się temu zakazowi zostaną z sali usunięte.

2. Wszyscy uczestnicy biegu otrzymują: numer startowy, opiekę na trasie, możliwość korzystania z punktów odświeżania na trasie biegu oraz pamiątkowy medal na mecie wraz z pakietem regeneracyjnym (napoje, owoce, ciepły posiłek). Dodatkowo Organizator zapewnia obsługę medyczną, możliwość skorzystania z masażów, depozyt ubraniowy na czas trwania biegu oraz możliwość skorzystania z natrysków.

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą mieć numery startowe przymocowane do przedniej części koszulek startowych. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości bądź jego modyfikacja jest zabroniona pod karą dyskwalifikacji.

2. Przebywanie na trasie 35. Maratonu Warszawskiego bez ważnego numeru startowego jest niedozwolone. Osoby bez ważnego numeru startowego będą usuwane z trasy przez obsługę trasy. W szczególności zabrania się poruszania się po trasie biegu na rowerach, rolkach, deskorolkach oraz innych urządzeniach mechanicznych bez ważnego zezwolenia wydanego przez Organizatora. Niedozwolone jest również korzystanie z kijków typu nordic walking oraz bieg z psem.

3. Pisemne protesty dotyczące wyników przyjmowane są do dnia 30 września 2013 do godz. 18.00 na adres mailowyTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript." style="font-weight: bold;">Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Protesty będą rozpatrywane w ciągu 24 godzin, zaś ostateczne i oficjalne wyniki zostaną najpóźniej w dniu 3 października 2013.

4. Dyplom za ukończenie 35. Maratonu Warszawskiego do samodzielnego wydrukowania znajdzie się na stroniewww.maratonwarszawski.com w dniu 7 października 2013.

5. Po zakończeniu biegu prowadzona będzie wyrywkowa kontrola antydopingowa, której wyznaczony przez Komisję zawodnik musi się bezwzględnie poddać.

6. Depozyty: zawodnicy otrzymają w pakiecie startowym worek oznaczony numerem startowym, umożliwiający zdeponowanie rzeczy w specjalnie wyznaczonym miejscu. Worek można odebrać tylko na podstawie numeru startowego. W przypadku zgubienia przez zawodnika numeru startowego, Organizator jest zwolniony z odpowiedzialności za pobranie worka przez inną osobę. Uwaga: zabrania się pozostawiania w depozycie przedmiotów wartościowych oraz dokumentów.

7. Przed biegiem zawodnicy będą mieli możliwość skorzystania z przebieralni. Po biegu zawodnicy będę mieli możliwość skorzystania z przebieralni i masażu oraz punktów odświeżania (łazienki z bieżącą wodą).

8. 35. Maraton Warszawski jest imprezą ubezpieczoną na zasadach ogólnych. Ubezpieczenie indywidualne na wypadek kontuzji lub innego nieszczęśliwego zdarzenia, które może stać się udziałem zawodnika w czasie biegu wymaga osobnej polisy wykupionej indywidualnie przez uczestnika.

9. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia dodatkowej puli numerów startowych (poza pulą podstawową 8000) oraz wprowadzenia dodatkowych klasyfikacji i nagród.

10. Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulamin przysługuje wyłącznie organizatorowi 35. Maratonu Warszawskiego.

* Zmiana z dnia 10 maja 2013 w wyniku zniesienia limitu miejsc startowych.

 

.