Run Race TeamRegulamin 9. Półmaratonu Warszawskiego

REGULAMIN 9. PZU PÓŁMARATONU WARSZAWSKIEGO

I. ORGANIZATOR

1. Organizatorem 9. PZU Półmaratonu Warszawskiego jest Fundacja "Maraton Warszawski". Dane teleadresowe organizatora znajdują się na stronie www.pzupolmaratonwarszawski.com.

II. TERMIN I MIEJSCE

1. Bieg odbędzie się w dniu 30 marca 2014 r. w Warszawie.


2. Start 9. PZU Półmaratonu Warszawskiego nastąpi o godzinie 10:00. Linia startu zostanie zamknięta po ok. 20 minutach od strzału startera.

3. Długość trasy: 21,0975 km. Trasa posiada atest PZLA i IAAF.

4. Trasa będzie oznaczona znakami pionowymi i poziomymi co 1 kilometr.

5. Zawodnicy na starcie ustawiają się w wydzielonych strefach według kolorów numerów startowych. Przydział do konkretnej strefy następuje według deklarowanego przez zawodnika wyniku podanego w formularzu zgłoszeniowym. Osobom wnoszącym opłatę startową po 28 lutego 2014 organizator nie gwarantuje przydziału do strefy czasowej wynikającej z zadeklarowanego wyniku.

III. LIMIT CZASU

1. Zawodników obowiązuje limit czasu wynoszący 3 godziny i 30 minut od strzału startera. Dodatkowo zawodnicy, którzy nie zameldują się na punkcie pomiaru czasu na 10 kilometrze po upływie 2 godzin od strzału startera, są zobowiązani do przerwania biegu i zejścia z trasy lub dojechania do mety mikrobusem z napisem KONIEC BIEGU.

2. Zawodnicy, którzy po upływie 3 godzin i 30 minut od strzału startera nie dotrą do mety, ale przekroczą już znacznik 20 kilometra, otrzymują dodatkowo 10 minut na dotarcie do mety i regulaminowe ukończenie biegu. Pozostałe osoby znajdujące się na trasie zobowiązane są do przerwania biegu i zejścia z trasy lub dojechania do mety mikrobusem z napisem KONIEC BIEGU.

IV. PUNKTY ODŚWIEŻANIA I KONTROLNE

1. Punkty odżywiania zaopatrzone w napój izotoniczny i wodę będą rozmieszczone w odstępach co ok. 4 kilometry. Na trasie znajdować się będą cztery punkty odżywiania.

2. Punkty kontrolne pomiaru czasu będą się znajdować na 5, 10, 15 oraz 20 km.

V. UCZESTNICTWO

1. W 9. PZU Półmaratonie Warszawskim prawo startu mają wyłącznie te osoby, które najpóźniej do dnia 30 marca 2014 roku ukończą 18 lat.

2. Wszyscy zawodnicy startujący w 9. PZU Półmaratonie Warszawskim muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów (Stadion Narodowy w Warszawie, al. Ks. Poniatowskiego 1). Biuro będzie czynne w następujących porach:
28 marca (piątek) w godzinach 12.00 - 20.00
29 marca (sobota) w godzinach 10.00 - 20.00
Uwaga – w dniu biegu Biuro Zawodów nie będzie czynne.


3. W Biurze Zawodów zawodnicy otrzymują zestawy startowe zawierające m.in. numer startowy, agrafki i pamiątkową koszulkę. Uwaga – osobom, które dokonają opłaty startowej po 28 lutego 2014, nie gwarantujemy otrzymania koszulki w żądanym rozmiarze.

4. Podstawą odbioru zestawu startowego wraz z numerem jest okazanie przez zawodnika w Biurze Zawodów wydrukowanego imiennego potwierdzenia nadania numeru startowego (karty startowej). Potwierdzenie takie będzie dostępne po zalogowaniu w profilu zawodnika na około 2 tygodnie przed terminem biegu. W razie braku takiego potwierdzenia w biurze zawodów zawodnik może odebrać numer startowy na podstawie dokumentu tożsamości. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych osób odbierających numer startowy poprzez sprawdzenie tych danych w dokumencie tożsamości.

5. Odbiór pakietu startowego w imieniu innej osoby jest możliwy na podstawie podpisanego potwierdzenia nadania numeru startowego (karty startowej) tej osoby oraz kserokopii dowodu osobistego tej osoby.

6. Decyzje lekarzy dotyczące kontynuowania biegu podczas imprezy są ostateczne i nieodwołalne.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania biegu lub jego przerwania bez podania powodów.

8. Uczestników półmaratonu obowiązują przepisy PZLA oraz niniejszy regulamin.

VI. ZGŁOSZENIA

1. Zgłoszenia przyjmowane są: poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej www.polmaratonwarszawski.com oraz listownie na kartach zgłoszenia 9. PZU Półmaratonu Warszawskiego na adres: ul. Prof. K. Dąbrowskiego 14B, 05-077 Warszawa.

2. Zgłoszenia online zostaną zawieszone 26 marca 2014 roku. Po tym terminie zgłoszenia będą możliwe wyłącznie w Biurze Zawodów 9. PZU Półmaratonu Warszawskiego w dniach 28-29 marca 2014, z zastrzeżeniem, że pula numerów dostępnych w biurze wynosi 200. Osoby, które dokonają opłaty startowej po 20 marca i do momentu uruchomienia biura zawodów nie otrzymają potwierdzenia nadania numeru startowego muszą w biurze zawodów okazać potwierdzenie nadania przelewu.

VII. KLASYFIKACJE

1. Podczas 9. PZU Półmaratonu Warszawskiego prowadzone będą następujące klasyfikacje:

Klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn;

Klasyfikacje wiekowe:
- K-20 M-20 (rocznik 1996-1985)
- K-30 M-30 (rocznik 1984-1975)
- K-40 M-40 (rocznik 1974-1965)
- K-50 M-50 (rocznik 1964-1955)
- K-60 M-60 (rocznik 1954 i 1945)
- K-70 M-70 (rocznik 1944 i starsi)

Klasyfikacja drużynowa (klasyfikację reguluje odrębny regulamin);

Klasyfikacje branżowe: akademicka-wykładowców, akademicka-studentów, bankowców, ubezpieczeniowców, dziennikarzy, pracowników oświaty, służb mundurowych, służb medycznych, urzędników sektora publicznego oraz prawników. Klasyfikacje branżowe prowadzone są wyłącznie indywidualnie (w podziale na kobiety i mężczyzn).

3. Podstawą klasyfikacji jest elektroniczny pomiar. Na trasie biegu znajdować się będą maty kontrolne, które odnotowują pojawienie się zawodnika w danym punkcie. Brak odczytu pojawienia się zawodnika na danym punkcie może spowodować dyskwalifikację.

4. Zgodnie z przepisami PZLA klasyfikacja zawodników w kategorii generalnej odbywa się na podstawie czasu rzeczywistego (brutto, liczonego od chwili strzału startera). Pozostałe klasyfikacje odbywają się na podstawie czasów rzeczywistych (netto – liczonych od chwili przekroczenia linii startu przez zawodnika).

5. W wynikach końcowych biegu każdy zawodnik otrzymuje informację o czasie brutto i netto.

6. Wyniki klasyfikacji branżowych będą dostępne w internecie, w terminie do 3 dni po zakończeniu biegu.

VIII. NAGRODY

1. Wszyscy zawodnicy, którzy ukończą 9. PZU Półmaraton Warszawski otrzymują na mecie pamiątkowe medale.

2. Zdobywcy miejsc I -III w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn, zdobywcy miejsc I - III w klasyfikacjach wiekowych oraz zdobywcy miejsc I - III w klasyfikacji drużynowej otrzymują pamiątkowe statuetki.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do ufundowania dodatkowych nagród pieniężnych i rzeczowych w wybranych przez siebie kategoriach i klasyfikacjach

IX. OPŁATY

1. Każdy uczestnik 9. PZU Półmaratonu Warszawskiego ponosi koszty opłaty startowej (wpisowego). Do dnia 28 lutego 2014 r. wpisowe wynosi 80 zł; w dniach 1-26 marca 2014 opłata wynosi 120 zł. Opłata startowa w biurze zawodów wynosi 160 zł. Opłata wpisowa w całości przeznaczana jest na działalność statutową Fundacji Maraton Warszawski.

2. W przypadku wniesienia opłaty startowej w niewystarczającej wysokości (np. w wyniku przekroczenia terminu wpłaty określonego w niniejszym regulaminie) zawodnik jest zobowiązany do dopłacenia różnicy do wysokości kwoty, jaką winien on był wnieść zgodnie z terminem, w jakim dokonywał swojej ostatniej wpłaty.

3. Opłatę należy wnosić na konto bankowe Fundacji „Maraton Warszawski”, Bank BPH - 77 1060 0076 0000 3200 0132 8704. Płatności można także dokonać bezpośrednio ze strony www.polmaratonwarszawski.pl za pośrednictwem systemu Polcard (płatność kartą).

4. Osobom urodzonym w roku 1949 lub wcześniej Organizator przyznaje zniżkę w opłacie startowej w wysokości 50% obowiązującej w danym momencie stawki. Uwaga! Zniżka przysługuje jedynie osobom, które nadeślą zgłoszenie startowe i wniosą opłatę startową do dnia 28 lutego 2014. Po upływie tego terminu wszystkie zgłaszające się osoby obowiązują wielkości wpisowego podane w p. 1 paragraf IX.

5. Posiadaczom Karty Prenumeratora BIEGANIA przysługuje zniżka w opłacie startowej w wysokości 15% od kwot podanych w p. 1. Karta Prenumeratora musi być ważna w okresie od dnia dokoania opłaty startowej do dnia rozgrywania zawodów włącznie. Uwaga – w przypadku osób urodzonych w roku 1949 lub wcześniej zniżek nie można łączyć – obowiązuje pełna opłata ulgowa określona w p. 5.

6. Dowodem wpłynięcia opłaty jest pojawienie się numeru startowego przy nazwisku zawodnika na liście startowej na stronie www.polmaratonwarszawski.pl.

7. Organizator nie odpowiada za zaginięcie zgłoszenia oraz przekazu pocztowego lub przelewu bankowego z winy poczty lub banku.

8. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi ani przeniesieniu na innego zawodnika. W przypadku rezygnacji ze startu w 9. PZU Półmaratonie Warszawskim i zadeklarowania woli przeniesienia opłaty startowej na inną imprezę Fundacji „Maraton Warszawski” lub prenumeratę miesięcznika BIEGANIE wpłacona kwota opłaty startowej zostanie pomniejszona o 20 zł tytułem kosztów operacyjnych. Przeniesienie opłaty, o której mowa w pierwszym zdaniu, można dokonywać najpóźniej do dnia 14 marca 2014 roku.

9. Osoby chcące wystartować w biegu na wózku inwalidzkim z napędem ręcznym są zobowiązane do kontaktu z organizatorem pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..">Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

10. Chęć otrzymania rachunku należy zgłosić w formularzu rejestracyjnym na bieg.

X. NOCLEGI I WYŻYWIENIE

1. Wszystkim chętnym, którzy na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. nadeślą do dnia 28 lutego 2014 informację o chęci skorzystania z bezpłatnego noclegu przed biegiem, Organizator zapewnia miejsce noclegowe w hali sportowej. Organizator nie zapewnia materaców ani śpiworów. Skierowania na noclegi będą wydawane w Biurze Zawodów. Zawodnicy będą przyjmowani na nocleg za okazaniem skierowania. Zabrania się wnoszenia i spożywania na hali noclegowej alkoholu i innych używek oraz przebywania na jej terenie pod wpływem alkoholu bądź innych używek. Osoby, które nie podporządkują się temu zakazowi zostaną z sali usunięte.

2. Wszyscy uczestnicy biegu otrzymują: numer startowy, opiekę na trasie, możliwość korzystania z punktów odświeżania na trasie biegu oraz pamiątkowy medal na mecie wraz z pakietem regeneracyjnym (napoje, posiłek). Dodatkowo Organizator zapewnia obsługę medyczną, możliwość skorzystania z masażów, depozyt ubraniowy na czas trwania biegu.

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą mieć numery startowe przymocowane do przedniej części koszulek startowych. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości bądź jego modyfikacja jest zabroniona pod karą dyskwalifikacji.

2. Przebywanie na trasie 9. PZU Półmaratonu Warszawskiego bez ważnego numeru startowego jest niedozwolone. Osoby bez ważnego numeru startowego będą usuwane z trasy przez obsługę trasy. W szczególności zabrania się poruszania się po trasie biegu na rowerach, rolkach, deskorolkach oraz innych urządzeniach mechanicznych bez ważnego zezwolenia wydanego przez Organizatora. Niedozwolone jest również korzystanie z kijków typu nordic walking oraz bieg z psem.

3. Pisemne protesty dotyczące wyników przyjmowane są do dnia 31 marca 2014 do godz. 18.00 na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..">Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Protesty będą rozpatrywane w ciągu 24 godzin, zaś ostateczne i oficjalne wyniki zostaną najpóźniej w dniu 5 kwietnia 2014.

4. Dyplom za ukończenie 9. PZU Półmaratonu Warszawskiego do samodzielnego wydrukowania będzie gotowy do pobrania za pośrednictwem strony www.maratonwarszawski.com w ciągu 14 dni od imprezy.

5. Po zakończeniu biegu prowadzona będzie wyrywkowa kontrola antydopingowa, której wyznaczony przez Komisję zawodnik musi się bezwzględnie poddać.

6. Depozyty: zawodnicy otrzymają w pakiecie startowym worek oznaczony numerem startowym, umożliwiający zdeponowanie rzeczy w specjalnie wyznaczonym miejscu. Worek można odebrać tylko na podstawie numeru startowego. W przypadku zgubienia przez zawodnika numeru startowego, Organizator jest zwolniony z odpowiedzialności za pobranie worka przez inną osobę. Uwaga: zabrania się pozostawiania w depozycie przedmiotów wartościowych oraz dokumentów.

7. Przed biegiem zawodnicy będą mieli możliwość skorzystania z przebieralni. Po biegu zawodnicy będę mieli możliwość skorzystania z przebieralni i masażu.

8. Organizator zapewnia ubezpieczenie NW do wysokości sumy gwarantowanej 5000 zł na osobę. Każdy uczestnik jest zobowiązany do podpisania oświadczenia o znajomości regulaminu. Podpisując oświadczenie wyraża tym samym zgodę na udzielenie pierwszej pomocy medycznej, wykonanie innych zabiegów medycznych oraz transport poszkodowanego w bezpieczne miejsce, personelowi medycznemu i paramedycznemu działającemu w imieniu organizatora. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko wypadku, odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym. Ponadto, z udziałem w zawodach mogą wiązać się inne, niemożliwe w tej chwili do przewidzenia, czynniki ryzyka. Podpisanie oświadczenia o znajomości regulaminu oznacza, że Uczestnik rozważył i ocenił zakres i charakter ryzyka wiążącego się z udziałem w biegu, startuje dobrowolnie i wyłącznie na własną odpowiedzialność. Decyzje lekarzy dotyczące kontynuowania biegu podczas imprezy są ostateczne i nieodwołalne.

9. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia dodatkowych klasyfikacji i nagród.

10. Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie organizatorowi 9. PZU Półmaratonu Warszawskiego. W sprawach nieujętych Regulaminem rozstrzyga Organizator. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu zostanie częściowo lub w całości uznane za nieważne lub niemożliwe do wyegzekwowania - wszelkie inne postanowienia (w całości bądź częściowo) zachowują ważność.

REGULAMIN KLASYFIKACJI DRUŻYNOWEJ 9. PZU PÓŁMARATONU WARSZAWSKIEGO

1. W klasyfikacji drużynowej mogą wziąć udział drużyny reprezentujące kluby sportowe, firmy, instytucje, inne zbiorowości, a także grupy zawodników startujące pod wspólnym szyldem.

2. Drużyna składa się z minimum 4 osób w tym minimum jednej kobiety. Nie ma górnego ograniczenia liczby członków drużyny.

3. Zawodników będących członkami poszczególnych drużyn obowiązuje regulamin 9. PZU Półmaratonu Warszawskiego. Jeden zawodnik może reprezentować jedną drużynę.

4. Za drużynę odpowiedzialny jest kapitan. Jest on jedyną osobą, która:
* zgłasza ekipę do udziału w klasyfikacji drużynowej,
* decyduje o składzie drużyny,
* występuje w imieniu drużyny,
* kontaktuje się z organizatorami PW.

5. Za wynik końcowy drużyny uznaje się sumę czterech najlepszych czasów netto osiągniętych przez jej zawodników, w tym minimum jednej kobiety. Wygrywa drużyna, której suma 4 wymienionych czasów jest najmniejsza. W przypadku, gdy bieg ukończy mniej niż 4 zawodników (w tym minimum jedna kobieta) reprezentujących drużynę, nie będzie ona klasyfikowana.

6. Kapitan zgłasza drużynę nadsyłając jej pełny skład (imiona, nazwiska oraz lata urodzenia i numery startowe zawodników) na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. na załączonym formularzu. Zgłoszenia drużyn można nadsyłać do 14 marca 2014 roku. Po 14 marca jakiekolwiek zmiany w składach drużyn ani nowe zgłoszenia nie są możliwe.

Formularz zgłoszeniowy
 

7. Klasyfikacja drużynowa jest prowadzona jako klasyfikacja ogólna. Nie prowadzi się podziału na kategorie wiekowe. Organizator zastrzega sobie prawo organizacji wewnętrznych klasyfikacji w ramach klasyfikacji drużynowej.

8. W razie uzyskania jednakowych wyników przez więcej niż jedną drużynę, o pozycji w klasyfikacji końcowej decyduje w pierwszej kolejności liczba zgłoszonych zawodników (wyższa - wyższe miejsce), a następnie czasy najlepszych zawodników w drużynie.

9. Trzy najlepsze drużyny otrzymają puchary.

.