Run Race TeamBieg Konstytucji

W tegorocznym biegu konstytucji reprezentował nas jeden zawodnik - Marcin. Życiówka została zaliczona.

Run Race Team w 7. Półmaratonie Warszawskim

25 marca 2012 nasz Team zadebiutował jako oficjalnie zgłoszona drużyna w 7. Półmaratonie Warszawskim. Ukończyliśmy bieg w 6-osobowym składzie uzyskując czas 7:32:41 zajmując 83 miejsce na 101 sklasyfikowanych zespołów.

W następnej edycji zejdziemy poniżej 7g. Klubowy rekord został poprawiony i wynosi aktualnie 1:40:41. Oczywistym następnym celem jest przełamanie bariery 100 minut.
Ukończenie zawodów jak drużyna było możliwe dzięki temu, że nasze szeregi zasilili Tomek Bartel, Tomek Łodziński i Radek Konarski

Regulamin drużynowy Polmaratonu Warszawskiego

REGULAMIN KLASYFIKACJI DRUŻYNOWEJ 7. PÓŁMARATONU WARSZAWSKIEGO

 1. W klasyfikacji drużynowej mogą wziąć udział drużyny reprezentujące kluby sportowe, firmy, instytucje, inne zbiorowości, a także grupy zawodników startujące pod wspólnym szyldem.
 2. Drużyna składa się z minimum 4 osób w tym minimum jednej kobiety. Nie ma górnego ograniczenia liczby członków drużyny.
 3. Zawodników będących członkami poszczególnych drużyn obowiązuje regulamin 7. Półmaratonu Warszawskiego. Jeden zawodnik może reprezentować jedną drużynę.
 4. Za drużynę odpowiedzialny jest kapitan. Jest on jedyną osobą, która:
  • zgłasza ekipę do udziału w klasyfikacji drużynowej,
  • decyduje o składzie drużyny,
  • występuje w imieniu drużyny,
  • kontaktuje się z organizatorami PW.
 5. Za wynik końcowy drużyny uznaje się sumę czterech najlepszych czasów netto osiągniętych przez jej zawodników, w tym minimum jednej kobiety. Wygrywa drużyna, której suma 4 wymienionych czasów jest najmniejsza. W przypadku, gdy bieg ukończy mniej niż 4 zawodników (w tym minimum jedna kobieta) reprezentujących drużynę, nie będzie ona klasyfikowana.
 6. Kapitan zgłasza drużynę nadsyłając jej pełny skład (imiona, nazwiska oraz lata urodzenia i numery startowe zawodników) na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Zgłoszenia drużyn można nadsyłać do 16 marca 2012 roku. Po 16 marca jakiekolwiek zmiany w składach drużyn ani nowe zgłoszenia nie są możliwe.
 7. Klasyfikacja drużynowa jest prowadzona jako klasyfikacja ogólna. Nie prowadzi się podziału na kategorie wiekowe. Organizator zastrzega sobie prawo organizacji wewnętrznych klasyfikacji w ramach klasyfikacji drużynowej.
 8. W razie uzyskania jednakowych wyników przez więcej niż jedną drużynę, o pozycji w klasyfikacji końcowej decyduje w pierwszej kolejności liczba zgłoszonych zawodników (wyższa - wyższe miejsce), a następnie czasy najlepszych zawodników w drużynie.
 9. Trzy najlepsze drużyny otrzymają puchary.

Regulamin Polmaratonu Warszawskiego

Regulamin 7. Półmaratonu Warszawskiego

I. ORGANIZATOR
 1. Organizatorem biegu jest Fundacja "Maraton Warszawski". Dane teleadresowe organizatora znajdują się na stronie www.polmaratonwarszawski.pl
II. TERMIN I MIEJSCE
 1. Bieg odbędzie się w dniu 25 marca 2012 r. w Warszawie.
 2. Start 7. Półmaratonu Warszawskiego nastąpi o godzinie 10:00. Linia startu zostanie zamknięta po 15 minutach od strzału startera.
 3. Długość trasy: 21,0975 km. Trasa posiada atest PZLA i IAAF.
 4. Trasa będzie oznaczona znakami pionowymi i poziomymi co 1 kilometr.
 5. Zawodnicy na starcie ustawiają się w wydzielonych strefach według kolorów numerów startowych. Przydział do konkretnej strefy następuje według uzyskanych wcześniej przez zawodnika wyników podanych w formularzu zgłoszeniowym. Osobom wnoszącym opłatę startową po 29 lutego 2012 organizator nie gwarantuje przydziału do strefy czasowej wynikającej z zadeklarowanego wyniku. W przypadku podania przez zawodnika nieprawdziwych danych dotyczących dotychczasowych wyników organizator ma prawo przesunąć go do ostatniej strefy czasowej.
 6. W ramach 7. Półmaratonu Warszawskiego zostaną rozegrane Mistrzostwa Polski Kobiet w Półmaratonie. Regulamin Mistrzostw Polski określają przepisy PZLA


III. LIMIT CZASU
 1. Zawodników obowiązuje limit czasu wynoszący 3,5 godziny.
 2. Zawodnicy, którzy po upływie 3,5 godziny od strzału startera nie dotrą do mety, ale przekroczą już znacznik 20 kilometra, otrzymują dodatkowo 10 minut na dotarcie do mety i regulaminowe ukończenie biegu. Pozostałe osoby znajdujące się na trasie zobowiązane są do przerwania biegu i zejścia z trasy lub dojechania do mety mikrobusem z napisem KONIEC BIEGU.
IV. PUNKTY ODŻYWIANIA, ODŚWIEŻANIA I KONTROLNE
 1. Punkty odżywiania zaopatrzone w napój izotoniczny i wodę będą rozmieszczone w odstępach co ok. 4 kilometry. Na trasie znajdować się będą cztery punkty odżywiania.
 2. Punkty kontrolne pomiaru czasu będą się znajdować na 5, 10, 15 km.
V. UCZESTNICTWO
 1. W 7. Półmaratonie Warszawskim prawo startu mają wyłącznie osoby, które najpóźniej do dnia 25 marca 2012 roku ukończą 18 lat.
 2. Wszyscy zawodnicy startujący w 7. Półmaratonie Warszawskim muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów. Biuro będzie czynne w następujących porach:
  • 23 marca (piątek) w godzinach 15.00 - 20.00
  • 24 marca (sobota) w godzinach 10.00 - 21.00
  • W niedzielę 25 marca nie ma możliwości weryfikacji i odbioru pakietów startowych.
 3. W Biurze Zawodów zawodnicy otrzymują pakiety startowe. Pakiety startowe zawierają: numer startowy, agrafki, chip do pomiaru czasu oraz pamiątkową koszulkę. Uwaga – osobom, które dokonają opłaty startowej po 29 lutego2012, nie gwarantujemy otrzymania koszulki w żądanym rozmiarze.
 4. Podstawą odbioru zestawu startowego z numerem jest okazanie przez zawodnika w Biurze Zawodów wydrukowanego imiennego potwierdzenia nadania numeru startowego (karty startowej). Potwierdzenie takie będzie wysyłane osobno do każdego zawodnika w pierwszej dekadzie lutego (pod warunkiem, że zawodnik będzie miał już nadany numer startowy; osoby otrzymujące numery w późniejszym terminie będą otrzymywać potwierdzenie odpowiednio później). Potwierdzenie zostanie wysłane na adres poczty elektronicznej podanej przez zawodnika w formularzu zgłoszeniowym. W razie braku takiego potwierdzenia zawodnik może odebrać numer startowy w biurze zawodów na podstawie dokumentu tożsamości. Nie wymaga się zaświadczenia lekarskiego.
 5. Decyzje lekarzy dotyczące kontynuowania biegu podczas imprezy są ostateczne i nieodwołalne.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania biegu lub jego przerwania bez podania powodów.
 7. Uczestników półmaratonu obowiązują przepisy PZLA oraz niniejszy regulamin.
VI. ZGŁOSZENIA
 1. Zgłoszenia przyjmowane są: poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej www.polmaratonwarszawski.com oraz listownie na kartach zgłoszenia 7. Półmaratonu Warszawskiego na adres: Fundacja „Maraton Warszawski”, ul. Dolomitowa 26/4, 05-077 Warszawa.
 2. Zgłoszenia online zostaną zawieszone 19 marca 2012 roku. Po tym terminie zgłoszenia będą możliwe wyłącznie w Biurze Zawodów 7. Półmaratonu Warszawskiego w dniach 23-24 marca 2012.
VII. KLASYFIKACJE
 1. Podczas 7. Półmaratonu Warszawskiego prowadzone będą następujące klasyfikacje:
  • klasyfikacja generalna mężczyzn i kobiet,
  • klasyfikacje wiekowe
   • 1987 i młodsi
   • 1982-1986
   • 1977-1981
   • 1972-1976
   • 1967-1971
   • 1962-1966
   • 1957-1961
   • 1952-1956
   • 1947-1951
   • 1942-1946
   • 1937-1941
   • 1932-1936
   • 1931 i starsi
   w podziale na kobiety i mężczyzn,
  • klasyfikacja drużynowa (klasyfikację reguluje odrębny regulamin).
 2. Dodatkowo prowadzone będą następujące klasyfikacje indywidualne:
  • klasyfikacja dziennikarzy
  • klasyfikacja bankowców
  • klasyfikacja służb medycznych
  • klasyfikacja akademicka - studenci
  • klasyfikacja akademicka - wykładowcy
  • klasyfikacja pracowników oświaty (nauczyciele szkolni oraz inni pracownicy sektora oświatowego)
  • klasyfikacja prawników
  • klasyfikacja ubezpieczeniowców
  • klasyfikacja służb mundurowych
  • klasyfikacja handlowców i producentów FMCG oraz restauratorów
  • klasyfikacja pracowników administracji publicznej i samorządowej
  w podziale na kobiety i mężczyzn.
VIII. NAGRODY
 1. Wszyscy zawodnicy, którzy ukończą 7. Półmaraton Warszawski otrzymują na mecie pamiątkowe medale.
 2. Zdobywcy miejsc I -III w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn, zdobywcy miejsc I - III w klasyfikacjach wiekowych oraz zdobywcy miejsc I - III w klasyfikacji drużynowej otrzymują pamiątkowe statuetki.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do ufundowania dodatkowych nagród pieniężnych i rzeczowych w wybranych przez siebie kategoriach i klasyfikacjach oraz do stworzenia dodatkowych klasyfikacji.
IX. OPŁATY
 1. Każdy uczestnik 7. Półmaratonu Warszawskiego ponosi koszty opłaty startowej. Opłata wpisowa wniesiona do dnia 29 lutego 2012 r. wynosi 80 zł; do dnia 19 marca 2012 r. - 120 zł; po 19 marca 2012 - 160 zł. Uwaga – dla osób wnoszących opłatę startową po 19 marca 2012 (elektronicznie, przelewem pocztowym bądź w biurze zawodów) organizator przeznacza pulę 200 numerów startowych. O ich przydziale zadecyduje kolejność dotarcia opłaty startowej do organizatora. Organizator nie gwarantuje wszystkim płacącym po 19 marca 2012 otrzymania numeru startowego.
 2. W przypadku wniesienia opłaty startowej w niewystarczającej wysokości (np. w wyniku przekroczenia terminu wpłaty określonego w niniejszym regulaminie) zawodnik jest zobowiązany do dopłacenia różnicy do wysokości kwoty, jaką winien on był wnieść zgodnie z terminem, w jakim dokonywał swojej ostatniej wpłaty.
 3. Opłatę należy wpłacać na konto bankowe Fundacji „Maraton Warszawski”, Bank BPH - 77 1060 0076 0000 3200 0132 8704. Płatności można także dokonać bezpośrednio ze strony www.polmaratonwarszawski.com za pośrednictwem systemu Polcard (płatność kartą).
 4. Osobom urodzonym w roku 1947 lub wcześniej przysługuje zniżka w opłacie startowej w wysokości 50% obowiązującej w danym momencie stawki. Uwaga! Zwolnienie z opłaty startowej przysługuje jedynie osobom, które nadeślą zgłoszenie startowe do dnia 29 lutego 2012. Po upływie tego terminu wszystkie zgłaszające się osoby obowiązują wielkości wpisowego podane w p. 1 paragraf IX.
 5. Posiadaczom ważnej w dniu rozgrywania 7. Półmaratonu Warszawskiego Karty Prenumeratora BIEGANIA przysługuje zniżka w opłacie startowej w wysokości 15% od kwot podanych w p. 1. Uwaga – w przypadku osób urodzonych w roku 1947 lub wcześniej zniżek nie można łączyć – obowiązuje pełna opłata ulgowa określona w p. 4.
 6. Dowodem wpłynięcia opłaty jest pojawienie się numeru startowego przy nazwisku zawodnika na liście startowej na stronie www.polmaratonwarszawski.com , co następuje po około 7 dni po dokonaniu opłaty.
 7. Organizator nie odpowiada za zaginięcie zgłoszenia oraz przekazu pocztowego lub przelewu bankowego z winy poczty lub banku.
 8. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi ani przeniesieniu na innego zawodnika. W przypadku rezygnacji ze startu w 7. Półmaratonie Warszawskim i zadeklarowania woli przeniesienia opłaty startowej na inną imprezę Fundacji „Maraton Warszawski” lub prenumeratę miesięcznika BIEGANIE wpłacona kwota opłaty startowej zostanie pomniejszona o 20 zł tytułem kosztów operacyjnych. Przeniesienie opłaty, o której mowa w tym punkcie można dokonywać najpóźniej do dnia 11 marca 2012 roku. Po tym terminie żadne wnioski nie będą rozpatrywane.
 9. Istnieje dodatkowa możliwość zakupu oficjalnej koszulki technicznej (biegowej) 7. Półmaratonu Warszawskiego firmy Adidas. Koszt koszulki – 75 złotych brutto. Płatność za koszulkę można wnosić najpóźniej do dnia 29 lutego 2012. Po tym terminie nowe zamówienia nie będą przyjmowane. Rozmiar koszulki należy podać wypełniając formularz zgłoszeniowy. Koszulkę należy odbierać wraz pakietem startowym.
 10. Udział w pasta party (uczcie makaronowej) w dniu 24 marca 2012 jest dodatkowo płatny. Cena udziału w pasta party wynosi 10 złotych.
 11. Chęć otrzymania faktury należy zgłosić w formularzu rejestracyjnym na bieg.
X. NOCLEGI, WYŻYWIENIE I INNE ŚWIADCZENIA
 1. Wszystkim chętnym, którzy nadeślą na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. odpowiednią informacje, Organizator zapewnia bezpłatne miejsce noclegowe w hali sportowej w nocy przed biegiem. Organizator nie zapewnia materaców ani śpiworów. Skierowania na noclegi będą wydawane w Biurze Zawodów. Zawodnicy będą przyjmowani na nocleg za okazaniem skierowania. Uwaga! Zgłoszenie z zaznaczoną rezerwacją musi dotrzeć do organizatora najpóźniej do 29 lutego 2012. Zabrania się wnoszenia i spożywania na hali noclegowej alkoholu oraz przebywania na jej terenie pod wpływem alkoholu. Osoby, które nie podporządkują się temu zakazowi zostaną z sali usunięte.
 2. Wszyscy uczestnicy biegu otrzymują możliwość korzystania z punktów odświeżania na trasie biegu oraz pakiet regeneracyjny na mecie. Dodatkowo Organizator zapewnia obsługę medyczną, możliwość skorzystania z masażów, możliwość skorzystania z umywalni oraz depozyt ubraniowy na czas trwania biegu.
XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą mieć numery startowe przymocowane do przedniej części koszulek sportowych. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości lub jego modyfikacja (obcinanie, zaginanie, itp.) jest zabroniona pod karą dyskwalifikacji.
 2. Przebywanie na trasie 7. Półmaratonu Warszawskiego bez ważnego numeru startowego jest niedozwolone. Osoby bez ważnego numeru startowego będą usuwane z trasy przez obsługę trasy biegu. W szczególności zabrania się poruszania się po trasie biegu na rowerach, rolkach, deskorolkach oraz innych urządzeniach mechanicznych bez ważnego zezwolenia wydanego przez Organizatora. Niedozwolone jest również korzystanie z kijków typu nordic walking.
 3. Pod groźbą dyskwalifikacji zabrania się wbiegania na krawężniki, chodniki i inne części drogi nie będące jezdnią.
 4. Pisemne protesty dotyczące wyników przyjmowane są do dnia 26 marca 2012 do godz. 18.00 na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Protesty będą rozpatrywane w ciągu 24 godzin, zaś ostateczne i oficjalne wyniki zostaną najpóźniej w dniu 29 marca 2012.
 5. Dyplom za ukończenie 7. Półmaratonu Warszawskiego do samodzielnego wydrukowania znajdzie się na stronie www.polmaratonwarszawski.com w dniu 8 kwietnia 2012.
 6. Po zakończeniu biegu prowadzona będzie wyrywkowa kontrola antydopingowa, której wyznaczony przez Komisję zawodnik musi się bezwzględnie poddać.
 7. Depozyty ubraniowe: zawodnicy otrzymają w pakiecie startowym worek oznaczony numerem startowym, umożliwiający zdeponowanie rzeczy w specjalnie wyznaczonym miejscu. Worek można odebrać tylko na podstawie numeru startowego. W przypadku zgubienia przez zawodnika numeru startowego, Organizator jest zwolniony z odpowiedzialności za pobranie worka przez inną osobę. Uwaga: zabrania się pozostawiania w depozycie przedmiotów wartościowych oraz dokumentów. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty wartościowe pozostawione w depozycie .
 8. Przed i po biegu zawodnicy będą mieli możliwość skorzystania z przebieralni.
 9. 7. Półmaraton Warszawski jest imprezą ubezpieczoną na zasadach ogólnych. Ubezpieczenie indywidualne na wypadek kontuzji lub innego nieszczęśliwego zdarzenia, które może stać się udziałem zawodnika w czasie biegu wymaga osobnej polisy wykupionej indywidualnie przez uczestnika.
 10. Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulamin przysługuje wyłącznie organizatorowi 7. Półmaratonu Warszawskiego.

XXXII Półmaraton w Wiązownej

Regulamin XXXII Półmaratonu Wiązowskiego
Bieg główny 21,097km i bieg dodatkowy 5 km

TERMIN I MIEJSCE
26 luty 2012r. Start i meta Zespół Szkolno – Gimnazjalny w Wiązownie ul. Kościelna 20.
Półmaraton - start: godzina 12:00
Bieg na 5 km - start: godzina 12:15
CEL
Popularyzacja masowego biegania i zdrowego trybu Życia. Promocja Gminy Wiązowna.


ORGANIZATOR
Rada i Wójt Gminy Wiązowna oraz współorganizatorzy:

 • Urząd Gminy
 • Komenda Powiatowa Policji w Otwocku
 • Zespół Szkolno-Gimnazjalny w Wiązownie
 • Ochotnicze Straże Pożarne Gminy Wiązowna
 • Gminne Placówki Oświatowe
 • Kluby sportowe z terenu gminy Wiązowna.


Tel. 22 789-01-20 w. 231 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., strona: www.wiazowna.pl .
TRASA I DYSTANS
Trasa - atestowana PZLA, asfalt, o różnicy wzniesień: półmaraton - ok. 30m, bieg na 5 km - ok. 2,5m. Trasa biegnie wśród malowniczych lasów, pól i wiosek Gminy Wiązowna. Oznaczenia trasy co 1 km poziomymi i pionowymi znakami. Pomiar czasu w systemie DAG-Chip w numerze przez firmę Datasport.
Dystans - Półmaraton -21,097km, Bieg dodatkowy - 5 km.
WARUNKI UCZESTNICTWA
Półmaraton - od lat 18 /ukończone do dnia zawodów/. O przynależności do kategorii wiekowej decyduje rok urodzenia.
Niepełnosprawni -dopuszcza się zawodników na wózkach wyłącznie z napędem bezpośrednim - bez przekładni.
Bieg na 5 km - od lat 16 /ukończone do dnia zawodów/, osoby niepełnoletnie bezwzględnie muszą posiadać pisemną zgodę rodziców bądź prawnych opiekunów. Warunkiem udziału w biegach jest przedstawienie aktualnego zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do udziału w biegach lub własnoręczne złożenie podpisu pod oświadczeniem o zdolności do uczestnictwa w biegach na własną odpowiedzialność.
Wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w biurze zawodów. Zawodnicy muszą posiadać dokument tożsamości celem kontroli daty urodzenia. Podpisując deklarację uczestnictwa Uczestnik zaświadcza, że stan jego zdrowia umożliwia mu udział w biegu. Nie zapewnia się Uczestnikom jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego, odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, śmierci, szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością lub uczestnictwem Uczestnika w imprezie, oraz nie ponosi się z tego tytułu odpowiedzialności.
Weryfikacja i wydawanie numerów startowych w dniu zawodów od godz.7.30 do 11.00 w Biurze zawodów w budynku szkoły w Wiązownie przy ul. Kościelnej 20.
Dane osobowe organizatorzy wykorzystają wyłącznie do celów imprezy zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.
ZGŁOSZENIA I WPISOWE
Zgłoszenia elektroniczne za pośrednictwem strony www.maratonypolskie.pl., www.datasport.pl. do dnia 21 lutego 2012 r. lub w dniu zawodów 26 lutego 2012r. w Biurze zawodów. Łączna liczba uczestników ograniczona: Półmaraton 850 osób, bieg na 5 km 150 osób. Organizator zastrzega sobie prawo zamknięcia zgłoszeń w momencie przekroczenia limitów Uczestników biegów. Pierwszeństwo udziału w biegu mają osoby, które zapisały się i uiściły wcześniej opłatę startową.
Wpisowe należy uiścić przelewem z dopiskiem „wpisowe - półmaraton” , „wpisowe - 5 km” /przy wpłatach grupowych dane personalne osób i dystans, za które wnoszone są opłaty/ w terminie 3 dni roboczych od zgłoszenia ale nie później niż 21.02.2012 do godz. 24.00. Po przekroczeniu tego terminu zgłoszenie zostanie usunięte z bazy danych. Wpłaty na konto Urzędu Gminy Wiązowna w Banku Spółdzielczym w Wiązownie Nr 14 8001 0005 2003 0020 0592 0046.
WYSOKOŚĆ WPISOWEGO
Wpłata na konto Wpłata w dniu zawodów zgłoszenia do 31 stycznia 2012 do 21 lutego 2012 26 luty 2012
Półmaraton 80zł 100zł 120zł
Bieg na 5km 60zł 80zł 100zł
Po 31 stycznia 2012r. obowiązuje podwyższona opłata nieżalenie od wcześniejszej rejestracji elektronicznej.
Wniesiona opłata nie podlega zwrotowi.
Zwolnienia: Kobiety powyżej 60 lat, mężczyźni powyżej 65 lat, osoby niepełnosprawne, przewodnicy startujący z osobą niewidzącą i niedowidzącą, reprezentanci Gminy Wiązowna.
KLASYFIKACJA
Półmaraton - GENERALNA K i M oraz w kategoriach wiekowych K,M-20 (18-29 lat), K,M-30 (30-39 lat), K,M-40 (40-49
lat), K,M-50 (50-59 lat), K,M-60 (60-69 lat), K,M-70 (70-79 lat), K,M- 80 (80 lat i więcej).
Bieg na 5km - GENERALNA K i M.
Nie jest prowadzona oddzielna klasyfikacja osób niepełnosprawnych.
NAGRODY
Półmaraton: - premie finansowe za miejsce I,II,III K i I-VI M, dyplomy i puchary oraz medale za miejsca I-III, upominki: dla najszybszej/najszybszego zawodnika z Gminy Wiązowna, dla najstarszej/najstarszego.
W kategoriach wiekowych za miejsca I-III dyplomy i upominki. Nagrody w klasyfikacjach wiekowych pokrywają się z nagrodami w klasyfikacji generalnej. Dla wszystkich zawodników niepełnosprawnych upominki.
Medale na mecie dla zawodników, którzy ukończą bieg.
Bieg na 5km: premie finansowe za miejsce I,II,III K i I,II,III M oraz dyplomy, puchary i medale.
Medale na mecie dla zawodników, którzy ukończą bieg.
ŚWIADCZENIA
Wszyscy zweryfikowani zawodnicy otrzymają numer startowy z agrafkami oraz okolicznościową koszulkę.
Organizatorzy zapewniają napoje na trasie i mecie oraz posiłek regeneracyjny po biegu.
BIURO ZAWODÓW
W budynku szkoły w Wiązownie przy ul. Kościelnej 20. Weryfikacja i wydawanie numerów startowych od godz.7.30 do 11.00. Podczas weryfikacji należy przedstawić aktualne badanie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do udziału w biegach lub własnoręczne podpisać oświadczenie o zdolności do uczestnictwa w biegu i starcie na własną odpowiedzialność.
LIMIT CZASU
Zawodników obowiązuje limit czasu 2,30 godz. Możliwość startu dla zawodników, którzy w ostatnich 2 półmaratonach uzyskali czas powyżej 2.30 godz. oraz niepełnosprawnych o godz. 11.20 limit czasu 3,10 godz. Zawodnicy, którzy nie ukończą biegu w limicie czasu zobowiązani są do zejścia z trasy.
KOMUNIKAT
Dostępny na stronie www.maratonypolskie.pl po biegu.
CEREMONIE DEKORACJI ZAWODNIKOW
Ok.12.50 - Bieg na 5km - podium przed szkołą
Ok.14.00 - Półmaraton - podium przed szkołą
Ok.14.30 – Kategorie wiekowe i niepełnosprawni w zależności od pogody- podium przed szkołą lub mała sala gimnastyczna.
NOCLEGI
Zakwaterowanie we własnym zakresie, polecamy: Rudka OW Rudka 22 7890331, Wola Ducka Hotel Relax 22 7899925,
Wiązowna Hotel Wiktoria 22 7951717, Dziechciniec Ośrodek RAJ 22 7890974, Świerk Hotel Srebrny Świerk 22 7837082
IMPREZY TOWARZYSZĄCE
Bieg Krasnoludków, Mały Półmaraton dla uczniów gimnazjów, Mały Ćwierćmaraton dla uczniów szkół podstawowych,
Puchar Wójta Gminy Wiązowna.
UWAGI ORGANIZATOROW
1. Zastrzegamy sobie prawo zmian i ostatecznej interpretacji Regulaminu.
2. Podstawowa opieka lekarska zapewniona.
3. Bieg odbędzie się bez względu na pogodę, przy ograniczonym ruchu ulicznym.
4. Zdjęcia wykonane podczas imprezy mogą być wykorzystane w materiałach reklamowych biegu /komunikat końcowy, plakat, informacje prasowe/.
5. Zawodnik ma prawo wniesienia skargi do komisji sędziowskiej po wpłacie kaucji w wysokości 100zł. W przypadku skargi nieuzasadnionej kaucja nie podlega zwrotowi.
6.Dyrektor XXXII Półmaratonu Wiązowskiego ma prawo, na pisemną prośbę zawodnika, zwolnić go z opłaty startowej.
7.Uczestnicy biegu zobowiązani są do zachowania szczególnej ostrożności i bezwzględnego podporządkowania się zaleceniom kierujących ruchem podczas poruszania się po odcinkach trasy wchodzących w bezpośredni kontakt z ruchem samochodowym (należy poruszać się prawym pasem ruchu).
8.Osoba bez numeru startowego będzie wykluczona z biegu.
9.Wszyscy zawodnicy muszą przestrzegać Regulaminu.

Największe maratony na Świecie w roku 2011

W roku 2011 największym maratonem na świecie był podobnie jak w roku poprzednim maraton nowojorski. Na drugie miejsce przesunął się z trzeciej pozycji maraton w Chicago. Na trzecie z drugiego spadł maraton w Londynie.

XXIX Bieg Chomiczówki

Termin i miejsce – 15 stycznia 2012 r. (niedziela) godz. 11.00 Warszawa – Bielany, osiedle Chomiczówka.
start: ul. Kwitnąca od strony ul. Pabla Nerudy 
meta: ul. Pabla Nerudy.
Dystans – 15 km, bieg uliczny (nawierzchnia asfaltowa). 
Trasa posiada atest PZLA
Bieg odbędzie się przy ruchu częściowo ograniczonym, należy zachować szczególną ostrożność i przestrzegać zasad regulaminu bezpieczeństwa biegu oraz stosować się do poleceń pracowników obsługi biegu, Straży Miejskiej i Policji. Limit czasu: 2,5 godz. Powyżej limitu zawodnicy nie będą klasyfikowani.


Nagrody
1. Wszyscy uczestnicy biegu, którzy ukończą bieg otrzymają pamiątkowe medale. 
2. Za zajęcie I – III miejsca w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn puchary Burmistrza Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy.
3. Za zajęcie miejsc: I – VI w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn - nagrody rzeczowe ufundowane przez sponsorów.
4. Za miejsca: I – III w kategoriach wiekowych mężczyzn i kobiet - statuetki sportowe i nagrody rzeczowe ufundowane przez sponsorów.
5. Najstarszy zawodnik biegu – statuetka.
6. Najstarsza zawodniczka biegu – statuetka.
7. Najlepszy zawodnik zagraniczny – nagroda rzeczowa.
8. Wśród wszystkich uczestników biegu zostaną rozlosowane upominki.
9. Obowiązuje zasada jednokrotnego nagradzania.
10. W klasyfikacji klubów (decyduje suma czasów 3 najlepszych zawodników z danego klubu, z uwzględnieniem jednakowo brzmiącej napisanej nazwy klubu).
I miejsce – puchar Burmistrza Dzielnicy Bielany
II miejsce – puchar Prezesa TKKF „Chomiczówka”
III miejsce – puchar Prezesa WSBM „Chomiczówka’’

Największe maratony w Polsce w roku 2011


1. Poznań Maraton 4630 uczestników - Poznań 16.10
2. Maraton Warszawski 4061 uczestników - Warszawa 29.09
3. Cracovia Maraton 3205 uczestników - Kraków 17.04
4. Hasco-Lek Wrocław Maraton 3069 uczestników - Wrocław 11.09
5. Dębno Maraton 806 uczestników - Dębno 10.04
6. Silesia Maraton 694 uczestników - Katowice 3.05
7. Maraton Solidarności 585 uczestników - Gdańsk 15.08
8. Łódź Maraton 494 uczestników - Łódź 5.06
9. Maraton Metropolii Bydgoszcz-Toruń 463 uczestników - Toruń 15.05
10. Koral Maraton 438 uczestników - Krynica Zdrój 11.09

XXIII Bieg Niepodległości

Dzisiaj odbył się XXIII Bieg Niepodległości w Warszawie. Obaj z Jarkiem osiągnęliśmy rekordy życiowe. Do naszego klubu dołączył też nowy zawodnik - Marcin.

Wiosenne maratony w Polsce

Wiosną w Polsce rozgrywane są 3 duże maratony:

 • 39. Dębno Maraton - 14 kwietnia
 • XI Cracovia Maraton - 22 kwietnia
 • 4. Silesia Marathon - 3 maja

W przypadku każdego z nich biegacze planujący udział powinni już rozpoczynać cykl treningowy.

Typowy plan treningowy do maratonu trwa 24 tygodnie. Zatem w zależności od tego do której imprezy zamierzasz się przygotować powinieneś przygotowania rozpocząć najpóźniej:

 • Dębno Maraton - 30 października
 • Cracovia Maraton - 6 listopada
 • Silesia Maraton - 17 listopada

Podkategorie

.